فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
79
Edinburgh Napier University

دانشگاه Edinburgh Napier University

ادینبورگ 79/100
73/100
58/100
پروفایل درخواست
78
Queen Margaret University

دانشگاه Queen Margaret University

ادینبورگ 81/100
73/100
58/100
پروفایل درخواست
28
Heriot-Watt University

دانشگاه Heriot-Watt University

ادینبورگ 80/100
79/100
74/100
پروفایل درخواست
15
The University of Edinburgh

دانشگاه The University of Edinburgh

ادینبورگ 77/100
77/100
81/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره