فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
121
Newman University

دانشگاه Newman University

بیرمنگام 82/100
64/100
42/100
پروفایل درخواست
122
University of Wolverhampton

دانشگاه University of Wolverhampton

بیرمنگام 81/100
69/100
41/100
پروفایل درخواست
85
Birmingham City University

دانشگاه Birmingham City University

بیرمنگام 80/100
76/100
58/100
پروفایل درخواست
45
Aston University

دانشگاه Aston University

بیرمنگام 80/100
79/100
68/100
پروفایل درخواست
13
University of Birmingham

دانشگاه University of Birmingham

بیرمنگام 80/100
85/100
81/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره