فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
131
Ravensbourne University London

دانشگاه Ravensbourne University London

لندن 76/100
69/100
31/100
پروفایل درخواست
120
London Metropolitan University

دانشگاه London Metropolitan University

لندن 80/100
69/100
43/100
پروفایل درخواست
117
University of East London

دانشگاه University of East London

لندن 65/100
80/100
44/100
پروفایل درخواست
109
St Mary’s University

دانشگاه St Mary’s University

لندن 81/100
72/100
48/100
پروفایل درخواست
102
Kingston University

دانشگاه Kingston University

لندن 81/100
64/100
51/100
پروفایل درخواست
112
University of Westminster

دانشگاه University of Westminster

لندن 79/100
70/100
48/100
پروفایل درخواست
82
University of West London

دانشگاه University of West London

لندن 84/100
74/100
58/100
پروفایل درخواست
100
Middlesex University

دانشگاه Middlesex University

لندن 78/100
74/100
53/100
پروفایل درخواست
90
London South Bank University

دانشگاه London South Bank University

لندن 82/100
88/100
56/100
پروفایل درخواست
91
University of Greenwich

دانشگاه University of Greenwich

لندن 81/100
70/100
55/100
پروفایل درخواست
84
University of Roehampton London

دانشگاه University of Roehampton London

لندن 80/100
72/100
58/100
پروفایل درخواست
70
Goldsmiths, University of London

دانشگاه Goldsmiths, University of London

لندن 78/100
58/100
60/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره