فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبهدانشگاهمکانرضایتمندی دانشجویانمیزان فارغ التحصیلینمره‌ی کلمرحله‌ی بعد
86
Brunel University London

دانشگاه Brunel University London

لندن 78/100
71/100
58/100
پروفایل درخواست
53
University of the Arts London

دانشگاه University of the Arts London

لندن 78/100
72/100
66/100
پروفایل درخواست
59
City, University of London

دانشگاه City, University of London

لندن 80/100
73/100
64/100
پروفایل درخواست
54
Northumbria University

دانشگاه Northumbria University

لندن 81/100
75/100
66/100
پروفایل درخواست
61
St George’s, University

دانشگاه St George’s, University

لندن 77/100
94/100
63/100
پروفایل درخواست
36
SOAS University

دانشگاه SOAS University

لندن 79/100
70/100
71/100
پروفایل درخواست
34
Queen Mary University of London

دانشگاه Queen Mary University of London

لندن 78/100
79/100
72/100
پروفایل درخواست
20
King’s College London

دانشگاه King’s College London

لندن 78/100
85/100
77/100
پروفایل درخواست
10
University College London

دانشگاه University College London

لندن 79/100
85/100
86/100
پروفایل درخواست
5
imperial college london

دانشگاه imperial college london

لندن 80/100
90/100
91/100
پروفایل درخواست
4
London School of Economics and Political Science

دانشگاه London School of Economics and Political Science

لندن 76/100
86/100
94/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره