فهرست دانشگاه‌ها

فرم درخواست
رتبه دانشگاه مکان رضایتمندی دانشجویان میزان فارغ التحصیلی نمره‌ی کل مرحله‌ی بعد
25
University of East Anglia

دانشگاه University of East Anglia

نوریچ 82/100
77/100
75/100
پروفایل درخواست
26
Queen’s University Belfast

دانشگاه Queen’s University Belfast

بلفست 79/100
82/100
75/100
پروفایل درخواست
26
University of Aberdeen

دانشگاه University of Aberdeen

ابردین 79/100
82/100
75/100
پروفایل درخواست
27
The University of Sheffield

دانشگاه The University of Sheffield

شفیلد 82/100
84/100
74/100
پروفایل درخواست
28
Heriot-Watt University

دانشگاه Heriot-Watt University

ادینبورگ 80/100
79/100
74/100
پروفایل درخواست
29
Cardiff University

دانشگاه Cardiff University

کاردیف 80/100
82/100
74/100
پروفایل درخواست
30
University of Dundee

دانشگاه University of Dundee

اسکاتلند 83/100
81/100
74/100
پروفایل درخواست
31
Swansea University

دانشگاه Swansea University

ولز 85/100
82/100
73/100
پروفایل درخواست
32
University of Liverpool

دانشگاه University of Liverpool

لیورپول 81/100
85/100
73/100
پروفایل درخواست
33
University Of Surrey

دانشگاه University Of Surrey

ساری 80/100
81/100
73/100
پروفایل درخواست
34
Queen Mary University of London

دانشگاه Queen Mary University of London

لندن 78/100
79/100
72/100
پروفایل درخواست
35
University of Strathclyde

دانشگاه University of Strathclyde

گلاسگو 80/100
80/100
72/100
پروفایل درخواست
۰۸ هشت سال از تأسیس موسسه پیوند می گذرد و بین ۳۰ تا ۵۰ دانش آموز سالانه توسط موسسه پیوند، وارد مدارس نمونه و دانشگاه ها می شوند. درباره پیوند بیشتر بدانید
فرم درخواست مشاوره